GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KON TUM

  • 29/11/2016
  • 6689

1. Giới thiệu chung

- Tên Trung tâm: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum

- Trụ sở Trung tâm: Tổ 3, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại và Fax: 02603.917766;

+ Website: http://vieclamkontum.vn/

+ E-mail: ttdvvlkontum@gmail.com

+ https://www.facebook.com/kontumdvvl

2. Hình ảnh

Description: DSC01336

2.1. Hình ảnh Giám đốc Trung tâm qua các thời kỳ

Ghi chú: Giai đoạn 2002 - 2007, Trung tâm giải thể, sáp nhập thành Phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm thuộc Trường Dạy nghề tỉnh Kon Tum, do Ông Nguyễn Viết Thiếp làm Trưởng phòng.

2.2.Hình ảnh của toàn thể CC, VC, NLĐ hiện nay

 

3. Cơ cấu hoạt động tổ chức

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-UBND, ngày 03/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Kon Tum, trong đó, đổi tên Trung tâm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum.

Về tổ chức bộ máy của Trung tâm có: Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm và 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ.

 

4. Lịch sử hình thành

* Về tổ chức, bộ máy

- Ngay sau khi tái thành lập tỉnh Kon Tum năm 1991, Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum được thành lập tại Quyết định số 43/QĐ-UB, ngày 17/12/1991 của UBND tỉnh Kon Tum với chức năng nhiệm vụ: Dạy nghề, môi giới việc làm, tuyển chọn lao động trong và ngoài nước theo quy định. Tổ chức bộ máy của Trung tâm có Giám đốc, Phó giám đốc và một số cán bộ, công nhân viên.

- Quyết định số 20/1998/QĐ-UB, ngày 26/02/1998 của UBND tỉnh Kon Tum về việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

- Năm 2002, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum giải thể, sáp nhập vào Trường dạy nghề tỉnh Kon Tum, thành lập Phòng Tư vấn, Giới thiệu việc làm thuộc Trường Dạy nghề tỉnh Kon Tum. Như vậy, trong giai đoạn 2002-2007, tỉnh Kon Tum không có Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Năm 2007, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Kon Tum được thành lập trên cơ sở tách Phòng Tư vấn, Giới thiệu việc làm của Trường Dạy nghề tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 162/QĐ-CT, ngày 23/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

- Quyết định số 497/QĐ-CT, ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh Kon Tum, về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm thực hiện công tác thông tin thị trường lao động.

- Quyết định số 1167/QĐ-UBND, ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Kon Tum, trong đó đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum.

- Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh Kon Tum có Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc giao thẩm quyền cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

* Về biên chế:

- Ngay từ những ngày đầu mới thành lập lại (năm 2007), biên chế của Trung tâm được UBND tỉnh điều chuyển 04 biên chế sự nghiệp từ phòng Tư vấn-giới thiệu việc làm của Trường Dạy nghề tỉnh về Trung tâm. Đến năm 2009, Trung tâm được UBND tỉnh Kon Tum giao bổ sung 01 chỉ tiêu biên chế; Năm 2012, Trung tâm được UBND tỉnh Kon Tum giao bổ sung 03 chỉ tiêu, đến nay tổng chỉ tiêu biên chế Trung tâm được giao là 10 chỉ tiêu.

  - Để triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo Công văn số 4002/LĐTBXH-VL ngày 22/10/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Công văn số 214/SLĐTBXH-VP, ngày 23/3/2010 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm được Cục việc làm giao 10 định suất lao động.

Cùng với chức năng, nhiệm vụ được giao, nguồn nhân lực của đơn vị được bổ sung theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đến nay Trung tâm có 22 công chức, viên chức, người lao động. Trong đó có 20 người, trình độ đại học, sau đại học (trừ lái xe và bảo vệ). Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm đa số đã có kinh nghiệm công tác, trình độ, năng lực từng bước được hoàn thiện, nâng cao, luôn tâm huyết, có trách nhiệm cao đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Kết quả hoạt động của Trung tâm qua các thời kỳ

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum trải qua hơn 26 năm hình thành và phát triển, trong từng giai đoạn, với các tên gọi khác nhau: Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm, Trung tâm Xúc tiến việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Giới thiệu việc làm và hiện nay là Trung tâm Dịch vụ việc làm. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cũng được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ. Cùng với hệ thống các Trung tâm Dịch vụ việc làm trong cả nước, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum đã từng bước phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị; đội ngũ công chức, viên chức, người lao động được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; các hoạt động của Trung tâm ngày càng hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu của xã hội trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cụ thể:

- Giai đoạn 1991 - 1994: Với chức năng dạy nghề cho lao động phổ thông là chủ yếu, bên cạnh đó là thực hiện công tác sản xuất (may mặc); giới thiệu việc làm cho người lao động làm việc trong nước và ngoài nước, Trung tâm đã từng bước ổn định tổ chức, nhân sự thực hiện dạy các nghề may, mộc dân dụng, kỹ thuật nông nghiệp,.. cho hàng ngàn lao động mỗi năm. Trong giai đoạn này, Trung tâm chưa có trụ sở làm việc, trang thiết bị dạy nghề còn thiếu, nên đa số các lớp dạy nghề được tổ chức lưu động tại các huyện, các xã trong tỉnh.

- Giai đoạn 1994 - 2002: Trong giai đoạn này, cơ sở vật chất, đội ngũ công chức, viên chức của trung tâm được quan tâm đầu tư thêm các thiết bị dạy nghề cơ khí, điện, tin học,.. bên cạnh nghề may dân dụng, may công nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi,..), công tác dạy nghề của Trung tâm phát triển hơn. Số lượng lao động phổ thông được học nghề hàng năm trên 3.000 người. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trong tỉnh và  ngoài tỉnh được mở rộng đến các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh,..; công tác xuất khẩu lao động thị trường Hàn Quốc, Malaysia,..) cũng được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, do Trung tâm chưa được bố trí trụ sở làm việc mà sử dụng trụ sở làm việc cũ của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum (tại số 11- Nguyễn Huệ, thị xã Kon Tum). Đây là giai đoạn khó khăn đối với Trung tâm.

- Giai đoạn 2002 - 2007: Khi UBND tỉnh quyết định thành lập Trường Dạy nghề của tỉnh, đồng thời giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm được chuyển về Phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm thuộc Trường Dạy nghề tỉnh Kon Tum. Giai đoạn này, Phòng chỉ thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho học viên trong trường là chủ yếu. Hoạt động của Trường tập trung mạnh vào công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Giai đoạn 2007 - 2014: Khi Trường Dạy nghề xây dựng đề án thành lập Trường Trung cấp nghề, UBND tỉnh đã quyết định tách Phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm thuộc Trường Dạy nghề tỉnh Kon Tum, thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm của tỉnh, đồng thời với Quyết định thành lập Trường Trung cấp nghề Kon Tum. Giai đoạn này, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm thực hiện theo Nghị định 19/2005/NĐ-CP, ngày 28/02/2005 của Chính phủ; Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH, ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP, ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, Trung tâm chưa được bố trí trụ sở làm việc ổn định nên phải thuê, thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc (tại 11 Nguyễn Huệ, rồi chuyển về 175 Trần Hưng Đạo - năm 2010, chuyển sang số 02 - Phan Đình Phùng - cuối năm 2011) đó là những chặng đường khó khăn của Trung tâm .

Năm 2009, Trung tâm được giao bổ sung nhiệm vụ thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, những ngày đầu, nhân sự thiếu, chưa có kinh nghiệm, nên chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm còn có những hạn chế. Giai đoạn này Trung tâm tập trung thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu làm; xuất khẩu lao động và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Công tác thu thập, phân tích và cung ứng thông tin thị trường lao động đã có định hướng, nhưng việc thực hiện còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Cuối năm 2013, Trụ sở làm việc của Trung tâm được hoàn thành, đưa vào sử dụng (tại Tổ 3, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum), đã tạo điều kiện thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

- Giai đoạn 2014 đến nay: Sau khi Trung tâm được tổ chức lại, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm có thay đổi, thực hiện theo Nghị định 196/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ, hoạt động của Trung tâm từng bước ổn định và phát triển. Với chức năng: Tổ chức thực hiện các dịch vụ công liên quan đến việc làm, dạy nghề cho người lao động và người sử dụng lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật; thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động; tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài theo quy định.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được sắp xếp khoa học, hợp lý theo hướng chuyên môn hóa. Các nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn trong Trung tâm. Hàng năm, Trung tâm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 2.000 lao động; cung ứng trên 500 lao động cho các doanh nghiệp; giới thiệu lao động cho các doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài tăng dần qua các năm (năm 2017 đạt trên 300 lao động, vượt trên 200% so với kế hoạch UBND tỉnh giao). Số lao động đến Trung tâm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng dẫn chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên 1.000 lao động/năm. Công tác thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động đã bước đầu phát huy hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Trung tâm đã góp phần quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền, kết nối cung - cầu lao động, tạo được niềm tin đối với người lao động và người sử dụng lao động.

Được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Việc làm, các cấp các ngành có liên quan, Trung tâm đã được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, bắt đầu hoạt động tại trụ sở mới kể từ ngày 17/02/2014 đến nay; Năm 2017, Trung tâm được UBND tỉnh điều chuyển xe ô tô Ford Escape, biển kiểm soát 82B-1169 từ Văn phòng Tỉnh ủy để bố trí cho Trung tâm Dịch vụ việc làm quản lý, sử dụng phục vụ công tác, đây là những điều kiện thuận lợi, góp phần cho Trung tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu được giao trong năm 2017, là tiền đề cho các năm tiếp theo.

6. Định hướng hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới

* Định hướng phát triển

Định hướng phát triển Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh trong thời gian tới gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực của tỉnh, sự phát triển của thị trường lao động, với xu thế hội nhập trong khu vực và thế giới; Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 3004/KH-UBND, ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Quyết định số 1833/QĐ-TTg, ngày 28/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt quy hoạch mạng lưới Trung tâm Dịch vụ việc làm giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết và đồng bộ, với nguồn vốn đầu tư thích hợp và tiết kiệm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư vấn chế độ chính sách, tư vấn việc làm, tư vấn học nghề cho người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tiến tới xây dựng mô hình tiếp nhận, tư vấn chế độ chính sách, việc làm và học nghề cho người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp một điểm dừng (one stop). Đảm bảo cho hoạt động và vận hành của hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm và các Trường, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt hiệu quả cao nhất.

* Mục tiêu cụ thể

 - Về tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cu của người sử dụng lao động:

+ Giai đoạn 2017-2020: 100% người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm được tư vấn việc làm và học nghề, trong đó có 50% người lao động được giới thiệu tìm được việc làm. Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động (các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh) từ 500 lao động/năm trở lên; giới thiệu, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm  việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là xuất khẩu lao động) bình quân 100 lao động/năm.

+ Giai đoạn 2021-2025: 100% người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm được tư vấn việc làm và học nghề, trong đó có 70% người lao động được giới thiệu và tìm được việc làm. Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động (các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh) từ 700 lao động/năm trở lên; 100% người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến Trung tâm Dịch vụ việc làm được tư vấn, giới thiệu, cung ứng cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng (bình quân mỗi năm trên 200 lao động).

- Về thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động: 

+ Đến năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum đủ khả năng cung cấp thông tin về thị trường lao động. Đảm bảo phân tích dự báo thị trường lao động phục vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mở sàn giao dịch cung cấp thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm và tuyển lao động định kỳ hàng tháng/quý; mở trang tin giới thiệu việc làm trên Báo Kon Tum; nâng cao chất lượng, hiệu quả trang thông tin điện tử của Trung tâm để phục vụ người sử dụng lao động, người lao động và các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin thị trường lao động.

+ Giai đoạn 2020-2025, mỗi năm tổ chức hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác lao động, việc làm; mạng lưới cộng tác viên về lao động - việc làm; nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho 100 lao động trở lên.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

+ Phấn đấu hàng năm, 100% người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm được tư vấn về chính sách việc làm, được hỗ trợ giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề nếu có nhu cầu và được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đủ điều kiện.

- Tổ chức có hiệu quả việc giải quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động thực hiện các chương trình dự án về việc làm, thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tuyển chọn, giới thiệu và quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tỉnh Kon Tum theo đúng quy định của pháp luật.

7. Tổng hợp thi đua qua các năm của Trung tâm

- Năm 2016: Trung tâm được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen (tại Quyết định số 1063/QĐ-SLĐTBXH, ngày 27/02/2016);

+ Được Liên đoàn lao động tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho Công đoàn cơ sở của Trung tâm (tại Quyết định số 07/QĐ-LĐLĐ, ngày 12/01/2017).

- Năm 2017: được UBND tỉnh Kon Tum công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (tại Quyết định số 86/QĐ-UBND, ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

+ Chi bộ Trung tâm được Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen cho Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017 (tại Quyết định số 01-QĐ/ĐU, ngày 26-01-2018 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc khen thưởng Chi bộ trực thuộc đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2017).

 

Nhìn lại chặng đường hơn 26 năm (1991 – 2018) quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm đã vượt qua khó khăn; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, Tập thể công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm đoàn kết một lòng, từng bước đi lên hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hoạch được giao hàng năm, đã tạo niềm tin, điểm đến tin cậy đối với người lao động và doanh nghiệp trong kết nối cầu nối cung – cầu lao động; thực hiên tốt chính sách Bảo hiểm thất nghiệp,..

Với những mốc son đó, phát huy những thành tựu đạt được, mỗi CC,VC, NLĐ Trung tâm tiếp tục đoàn kết thống nhất, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm với tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, hăng say lao động, không ngừng sáng tạo, cải tiến nâng cao chất lượng công tác tư vấn việc làm, học nghề, cung ứng, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.