DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Ngày việc làm lần thứ VIII năm 2018
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Ngày việc làm lần thứ IX năm 2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 05 - Ngày 15 tháng 05 năm 2017
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 04 - Ngày 15 tháng 04 năm 2017
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 03 - Ngày 15 tháng 03 năm 2017
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 02 - Ngày 1 tháng 03 năm 2017
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 01 - Ngày 15 tháng 02 năm 2017
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 13 - Ngày 15 tháng 12 năm 2016
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 12 - Ngày 15 tháng 11 năm 2016
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 11 - Ngày 15 tháng 10 năm 2016
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 10 - Ngày 15 tháng 09 năm 2016
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 09 - Ngày 15 tháng 08 năm 2016
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 08 - Ngày 15 tháng 07 năm 2016
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 07 - Ngày 15 tháng 06 năm 2016
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 06 - Ngày 15 tháng 05 năm 2016
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 05 - Ngày 15 tháng 04 năm 2016
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 04 - Ngày 31 tháng 03 năm 2016
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 03 - Ngày 15 tháng 03 năm 2016
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 02 - Ngày 28 tháng 02 năm 2016
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 01 - Ngày 15 tháng 01 năm 2016
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 13 - Ngày 15 tháng 12 năm 2015
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 12 - Ngày 15 tháng 11 năm 2015
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 11 - Ngày 15 tháng 10 năm 2015
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 10 - Ngày 15 tháng 09 năm 2015
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 09 - Ngày 15 tháng 08 năm 2015
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 08 - Ngày 15 tháng 07 năm 2015
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 07 - Ngày 15 tháng 06 năm 2015
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 06 - Ngày 15 tháng 05 năm 2015
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 05 - Ngày 24 tháng 04 năm 2015
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Lần 04 - Ngày 15 tháng 04 năm 2015