Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BƯU TÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: 86 Tỉnh Kon Tum

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/08/2023

Nhà ứng tuyển: 84 Tỉnh Kon Tum

11/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁN BỘ TƯ VẤN VÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 65

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 72 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO NHẬN MỦ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 64 Tỉnh Kon Tum

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐI LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 61 Tỉnh Nghệ An

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 59 Tỉnh Kon Tum

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ TRUNG TÂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 59 Tỉnh Kon Tum

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 56 Tỉnh Kon Tum

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2023

Nhà ứng tuyển: 50 Tỉnh Kon Tum

12/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 240

12/04/2023

Nhà ứng tuyển: 50 Tỉnh Kon Tum

12/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO DỊCH CỬA HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2023

Nhà ứng tuyển: 49 Tỉnh Kon Tum

12/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2023

Nhà ứng tuyển: 49 Tỉnh Kon Tum

12/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 39 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP LẠNH SALAD Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 39 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP CHẢO CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 39 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 39 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊ TẠP VỤ RỬA CHÉN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 39 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 39 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHA CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 39 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIỮ XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 39 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ORDER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/04/2023

Nhà ứng tuyển: 39 Tỉnh Kon Tum

11/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY MẶC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 300

10/03/2023

Nhà ứng tuyển: 27 Tỉnh Bình Phước

10/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 19 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN X - QUANG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 19 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁC SĨ ĐA KHOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 19 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯỢC SĨ LÂM SÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 11 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ MẠNG VÀ BẢO MẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 8 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/01/2023

Nhà ứng tuyển: 158 Tỉnh Kon Tum

03/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH