Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: 95 Tỉnh Kon Tum

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 69 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 69 Tỉnh Kon Tum

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: 33 Tỉnh Kon Tum

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 7 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 2 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/12/2022

Nhà ứng tuyển: 151 Tỉnh Kon Tum

30/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ XÂY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/12/2022

Nhà ứng tuyển: 135 Tỉnh Kon Tum

30/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ XÂY, TRÁT, THỢ SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

27/12/2022

Nhà ứng tuyển: 116 Tỉnh Kon Tum

27/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

03/10/2022

Nhà ứng tuyển: 85 Tỉnh Kon Tum

03/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ THỢ XÂY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

03/10/2022

Nhà ứng tuyển: 82 Tỉnh Kon Tum

03/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: 70 Tỉnh Kon Tum

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA VỀ ĐIỆN GIÓ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: 48 Tỉnh Kon Tum

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG KHU VỰC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

12/08/2021

Nhà ứng tuyển: 12082021 Thành Phố Đà Nẵng

12/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/07/2021

Nhà ứng tuyển: 23072021 Tỉnh Kon Tum

23/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/07/2021

Nhà ứng tuyển: 16072021 Tỉnh Kon Tum

16/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ GIÁM ĐỐC HẠ TẦNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/07/2021

Nhà ứng tuyển: 16072021 Tỉnh Kon Tum

16/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/07/2021

Nhà ứng tuyển: 01072021 Tỉnh Kon Tum

14/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

24/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/08/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

28/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/08/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

28/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

23/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

23/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

13/04/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

13/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH