Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN AN NINH TỰ VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

11/08/2023

Nhà ứng tuyển: 82 Thành Phố Hồ Chí Minh

11/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 59 Tỉnh Kon Tum

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/02/2023

Nhà ứng tuyển: 15 Tỉnh Kon Tum

16/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: 52 Tỉnh Kon Tum

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: 47 Tỉnh Kon Tum

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: 44 Tỉnh Kon Tum

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: 39 Tỉnh Kon Tum

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/03/2022

Nhà ứng tuyển: 9 Tỉnh Kon Tum

22/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

09/06/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

09/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

10/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

05/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

21/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

29/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617109 Tỉnh Đăk Nông

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617108 Tỉnh Kon Tum

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

09/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061756 Tỉnh Đăk Lăk

09/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 2.500.000 Số lượng: 2

26/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517160 Tỉnh Đăk Lăk

26/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

26/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517159 Tỉnh Đăk Lăk

26/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

22/05/2017

Nhà ứng tuyển: VL051703 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

24/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417138 Tỉnh Đăk Lăk

24/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

20/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417110 Tỉnh Đăk Lăk

20/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 1.200.000 Số lượng: 9

18/04/2017

Nhà ứng tuyển: TN041706 Tỉnh Đăk Lăk

18/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 3.800.000 Số lượng: 1

17/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041779 Tỉnh Đăk Lăk

17/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

14/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041766 Tỉnh Đăk Lăk

14/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 3.800.000 Số lượng: 1

14/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217175 Tỉnh Đăk Lăk

14/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

04/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217105 Tỉnh Đăk Lăk

04/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH