Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2023

  • 15/03/2023
  • 1841

Xem và tải các nội dung chi tiết tại đây: 

Công văn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Qui trình