Tải biểu mẫu đăng ký tuyển lao động và đăng ký tìm việc làm

  • 30/01/2023
  • 1050

Tải biểu mẫu tại đây: Phiếu đăng ký tuyển lao động và Phiếu đăng ký tìm việc