Công văn số 3929 ngày 01/11/2021,về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (thay thế Văn bản số 3539/UBND-KGVX và 3825/UBND-KGVX) 

  • 04/11/2021
  • 4583

Công văn số 3929 ngày 01/11/2021,về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (thay thế Văn bản số 3539/UBND-KGVX và 3825/UBND-KGVX) 

Xen và tải nội dung chi tiết tại đây: Nội dung Công văn