Công văn 114 ngày 19/10/2021 về việc phối hợp đăng ký nhu cầu tuyển dụng/cung ứng lao động, nhằm hỗ trợ người lao động trở lại làm việc sau dịch Covid-19

  • 20/10/2021
  • 1269

Biểu mẫu đăng ký kèm theo: MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ