Thông báo điều chỉnh phân công phụ trách và số điện thoại đường dây nóng giải đáp chính sách tại các địa phương

  • 02/08/2021
  • 731

Thông báo điều chỉnh phân công phụ trách và số điện thoại đường dây nóng giải đáp chính sách tại các địa phương

Ngày 27/7, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) có Công văn số 2418/LĐTBXH-VP gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của TTg.

Theo đó,  thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 12/7/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 797/QĐ-LĐTBXH ngày 12/7/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

hotline3.png

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống dịch COVID-19 tại Công văn số 970/TTg-KGVX ngày 18/7/2021 của Văn phòng Chính phủ, ngày 19/7/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

Để đảm bảo thống nhất địa phương theo dõi, chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và hỗ trợ giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ tại địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo:

1. Điều chỉnh phân công phụ trách tại các địa phương của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 79/QĐ-LĐTBXH ngày 12/7/2021 (Xem chi tiết tại phụ lục số I Công văn đính kèm).

2. Số điện thoại đường dây nóng giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương (Xem chi tiết tại phụ lục số II Công văn đính kèm).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để biết, thực hiện.

Toàn văn Công văn số 2418/LĐTBXH-VP

Nguồn:http://www.molisa.gov.vn/