CÔNG VĂN 1684/LĐTBXH-QLLĐNN VỀ VIỆC TẠM DỪNG TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2019 TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

  • 24/06/2020
  • 106

Xem và tải nội dung chi tiết tại đây: NỘI DUNG CÔNG VĂN và DANH SÁCH QUẬN HUYỆN