CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KON TUM

  • 29/11/2016
  • 6284

         NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

Nhiệm vụ của Trung tâm được qui định tại Quyết định 1706/QĐ-SLĐTBXH ngày 22 tháng 12 năm 2014, cụ thể như sau:

1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:

a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năngnguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CỦA CÁC PHÒNG

THUỘC TRUNG TÂM

          Điều 14. Phòng Tổ chức - Hành chính.

          - Thực hiện công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ); quản lý thời gian làm việc của CC, VC, NLĐ; đôn đốc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, thực hiện chế độ chính sách đối với CC, VC, NLĐ; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đúng quy định.

          - Phục vụ các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên và đột xuất của cơ quan, tổ chức mua sắm và phân phối tài sản, công cụ, dụng cụ…Quản lý, kiểm kê, kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng tài sản theo quy định. Đề xuất sửa chữa, thay thế, các biện pháp sử dụng, bảo quản tài sản công để phát huy hiệu quả.

          - Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, an ninh trật tự, an toàn tài sản; công tác phòng cháy chữa cháy trong phạm vi cơ quan.

- Tổ chức, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, phục vụ lãnh đạo Trung tâm tiếp khách khi khách đến liên hệ công tác, làm việc tại Trung tâm; bố trí, sắp xếp phương tiện để phục vụ lãnh đạo Trung tâm đi công tác kịp thời và an toàn.

- Duy trì thực hiện công tác lao động, vệ sinh cơ quan, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, xây dựng môi trường làm việc Xanh-Sạch-Đẹp,...

- Thực hiện nghiệp vụ công tác Văn phòng: lưu, trữ, bảo quản công văn, hồ sơ, tài liệu đúng theo quy định, quản lý và sử dụng con dấu cơ quan, các loại giấy tờ: công lệnh, giấy giới thiệu…bảo đảm an toàn, bảo mật và phục vụ kịp thời khi lãnh đạo hoặc các phòng nghiệp vụ cần khai thác. Tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

- Đề xuất xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

- Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm quản lý và điều hành công tác tài chính, kế toán: lập dự tóan thu, chi, sử dụng các nguồn kinh phí hàng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước, phục vụ kịp thời các hoạt động của Trung tâm, đúng Luật Kế toán tài chính và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về hoạt động tài chính kế toán.

- Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện thu, chi tài chính tại Trung tâm đúng quy định của Nhà nước. Đề xuất các giải pháp xử lý tài sản của cơ quan không có nhu cầu sử dụng.

- Tổng hợp, báo cáo quyết toán định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên; bảo quản các loại giấy tờ, sổ sách, chứng từ kế toán phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và đúng quy định.

- Thực hiện những công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm phân công.

Điều 15. Phòng Bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức đăng ký người lao động thất nghiệp, tiếp nhận, xử lý, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, xem xét và giải quyết các thủ tục giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, trình lãnh đạo Trung tâm duyệt để chuyển Sở Lao động – TB&XH ký ban hành Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Phối hợp với phòng Dịch vụ việc làm để thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách có liên quan đến Bảo hiểm thất nghiệp; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin, thủ tục đăng ký thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp lên trang thông tin điện tử của Trung tâm, cổng thông tin việc làm và khi các doanh nghiệp, người lao động có nhu cầu.

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thông báo tìm việc làm của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức và phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị phục vụ công tác.

- Thực hiện công tác khảo sát, thu thập, tổng hợp, theo dõi, báo cáo về tình hình thực hiện công tác Bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách liên quan đến Bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho lãnh đạo Trung tâm và cơ quan quản ý Nhà nước theo chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ về Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp.

- Thực hiện những công việc đột xuất do Lãnh đạo Trung tâm phân công khi có yêu cầu.

Điều 16. Phòng Dịch vụ việc làm.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn về chế độ, chính sách, tiêu chuẩn về lao động việc làm của Việt Nam và của nước ngoài, (nếu có) cho người lao động và người sử dụng lao động. Giúp người lao động có điều kiện lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, khả năng, nguyện vọng cá nhân; cách thức tìm việc làm và ký kết các hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.

- Tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đăng ký tìm việc làm, xuất khẩu lao động tại Trung tâm; phối hợp và hướng dẫn cho phòng Lao động – TB&XH các huyện, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn tổ chức cho người lao động đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tìm việc làm để chuyển cho Trung tâm để xem xét; hướng dẫn lập hồ sơ cá nhân và các thủ tục liên quan đến việc làm, tiếp nhận hồ sơ xin việc làm của người lao động.

- Quản lý, tiếp nhận và cung cấp kịp thời các thông tin để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Quản lý nhu cầu tìm việc làm của người lao động khi đến Trung tâm đăng ký tìm việc làm và đăng ký qua trang thông tin điện tử của Trung tâm.

- Khai thác, ký kết các hợp đồng cung ứng lao động, giới thiệu việc làm và tổ chức tuyển chọn, cung ứng lao động bảo đảm chất lượng, số lượng cho các doanh nghiệp trong nước và các đơn vị được cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu và cung ứng.

- Tư vấn cho người lao động, người sử dụng lao động về quan hệ lao động, các chế độ chính sách, các quy định của pháp luật về lao động, việc làm học nghề, giúp người lao động chọn nghề, học nghề phù hợp với khả năng, nguyện vọng cá nhân và tình hình phát triển của địa phương và khu vực.

- Phối hợp với phòng Bảo hiểm thất nghiệp, cung cấp thông tin các cơ sở dạy nghề, nhu cầu tuyển sinh dạy nghề để định hướng tư vấn học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề.

- Thực hiện công tác đào tạo ngoại ngữ (nếu đủ điều kiện theo quy định) và giáo dục định hướng cho người lao động đi xuất khẩu lao động tại các thị trường có nhu cầu.

- Giới thiệu cho người lao động học nghề ở các cơ sở dạy nghề do ngành Lao động – TB&XH, ngành Giáo dục và Đào tạo quản lý

- Thực hiện một số công việc khác được giao.

Điều 17. Phòng Thông tin thị trường lao động.

- Thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát về lao động, việc làm, tổ chức thu thập, cập nhật, phân tích, xử lý và cung ứng kịp thời những thông tin về thị trường lao động cho người sử dụng lao động, người lao động, cơ quan quản lý Nhà nước về lao động.

- Quản lý và hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng về lao động, việc làm và toàn bộ dữ liệu về cung, cầu lao động.

- Xây dựng lực lượng cộng tác viên về việc làm ở các địa phương, các Trung tâm dạy nghề và các doanh nghiệp để tạo nguồn lao động phục vụ cho công tác giới thiệu việc làm và cung ứng lao động, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

- Dự báo về nhu cầu năng lực, lao động có việc làm tăng, giảm hàng năm, các ngành nghề sản xuất trên các lĩnh vực: nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp…

- Thu thập các thông tin, dự báo thị trường lao động cần được thực hiện thường xuyên, nghiên cứu thị trường lao động trong và ngoài tỉnh.

- Công tác dự báo nhu cầu năng lực gắn với nhu cầu thị trường lao động trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước.

- Quản trị nội dung và hình thức lên trang thông tin điện tử của Trung tâm, xây dựng hệ thông cơ sở dữ liệu, phương pháp và quy trình dự báo về thông tin thị trường lao động.

- Giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện việc thu thập, phân tích, xử lý, khai thác và cung ứng thông tin thị trường lao động trong và ngoài tỉnh.

- Thu thập, khai thác phân tích, đánh giá và cung ứng thông tin thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển lao động, tiền lương, tiền công trong và ngoài tỉnh, xây dựng mạng lưới cung cấp thị trường lao động.

- Quản lý, vận hành và cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử và cổng thông tin điện tử, đảm bảo trang trang thông tin điện tử hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu thông tin cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động sàn giao dịch việc làm, các phiên giao dịch việc làm.

- Duy trì và phát triển tốt các ứng dụng công nghệ thông tin. Đảm bảo an toàn cho các phiên giao dịch việc làm, cập nhật và lưu trữ dữ liệu của Trung tâm, hỗ trợ các phòng về việc ứng dụng công nghệ thông tin và nghiệp vụ chuyên môn.

- Xử lý các thông tin, đưa ra các tiêu chí đánh giá về cung cầu lao động, chuyển các phòng chuyên môn khác sử dụng thông tin và số liệu đã đã được xử lý đánh giá.

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về tổ chức và bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của VC, NLĐ về công tác thu thập, khai thác, cung ứng lao động để đáp ứng nhiệm vụ và nhu cầu thị trường lao động, thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

- Báo cáo Giám đốc Trung tâm trong các cuộc họp giao ban về việc thu thập khai thác, phân tích, đánh giá cung, cầu và thị trường lao động trên địa bàn tỉnh, cập nhật và lưu trữ dữ liệu, đề xuất kiến nghị và các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.