Chính sách về LĐ-VL

Tải về Nghị định số 75/2014/NĐ-CP 03/07/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam