Chính sách về LĐ-VL

Tải về Nghị định số 75/2014/NĐ-CP 03/07/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải về LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 03/07/2017

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ SỐ 22/2008/QH12 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008

Tải về LUẬT VIÊN CHỨC 03/07/2017

Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải về Nghị định 29/2012/NĐ-CP tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức 03/07/2017

Nghị định này quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổi và thăng hạng chức danh nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng; biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm; đánh giá; thôi việc, nghỉ hưu và thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải về Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 03/07/2017

Nghị định này quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Tải về Luật Việc Làm 2013 03/07/2017

Luật Việc Làm 2013