Công văn 4437/SLĐTBXH-BTXH, ngày 01/8/2021, về việc phối hợp đưa công dân trở lên quê theo yêu cầu tiếp nhận của các địa phương để phòng, chống dịch Covid-19SLĐTBXH-BTXH, ngày 01/8/2021, về việc phối hợp đưa công dân trở lên quê theo yêu cầu tiếp nhận của các địa phương để phòng, chống dịch Covid-19

  • 02/08/2021
  • 242

Xem và tải nội dung chi tiết tại đây: Nội dung Công văn